גוגל פלוס    דף פייסבוק
 

  e-zoo זו חוויה ללמוד אנגלית
 שיטת לימוד ייחודית ללימוד השפה האנגלית לגילאי 4-9  
    
תנאי שימוש אתר e-zoo
1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט e-zoo (להלן - "האתר"), המספק תוכנית ללמידת השפה האנגלית לילדים, השימוש באתר הינו בכפוף לכל הוראות תנאי שימוש אלו (להלן - "תנאי השימוש") ולכל דין. 
1.2 השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו הינו מטעמי נוחות בלבד, האמור מתייחס לנשים וגברים כאחד. 
1.3 שימושך באתר מבטא את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן, לכן  אנא קרא בעיון  תנאים אלה. 
1.4 במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך מורשה לעשות כל שימוש באתר.
1.5 האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים כאמור, וכל שינוי בתנאי השימוש יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר. עליך להתעדכן באופן עצמאי בכל שינוי כאמור.

2. שימוש בלתי חוקי או אסור
2.1 הינך מתחייב כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקית בלבד ולא תעשה בו שימוש לביצוע כל מעשה בלתי חוקי.
2.2 הינך מתחייב כי השימוש באתר ובתכניו יעשה על ידך למטרות אישיות בלבד כי לא תשתמש בתכנים ו/או בנתונים אשר באתר ו/או תעתיק תכנים אלה ו/או תאפשר לאחרים להשתמש בהם ו/או להעתיקם ו/או להפיצם לכל סוג של מטרה, מסחרית ו/או שאינה מסחרית, סמויה ו/או גלויה.
2.3 הינך מתחייב להקפיד שלא להעלות, להפיץ, לשלוף, ו/או לפרסם מידע הקשור לאתר אצל צדדים שלישים לרבות אתרי אינטרנט אשר עוסקים בנושאים דומים, ו/או כל חומר אחר באתר: (א) אשר עשוי לפגוע בפרטיותו של צד שלישי או בזכויות אחרות שלו (ב) אשר עשוי לפגוע בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות של בעלי האתר ושל צדדים שלישים. (ג) מסייע, מעודד, משדל, או ממריץ ביצוע מעשה האסור על פי חיקוק או עלול להקים אחריות משפטית (ד) הכולל וירוסים או תוכניות/יישומי מחשב מזיקים אחרים. (ג) הכולל פרסומת מכל סוג שהוא (ה) המהווה לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות. (ו) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם. (ז) המזהה צדדים שלישיים מבלי שניתנה הסכמתם של צדדים אלה לפרסום. (ח) שהינו בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח, פוגעני, משמיץ, לא חוקי וכיו"ב (ט) לרבות חומר ו/או תוכן שהגישה אליו חסומה באתר באמצעות סיסמא.
2.4 הינך מתחייב למלא אחר כל התנאים והחובות המפורטים בתנאי השימוש ולשפות את האתר ו/או ו/או מפעיליו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח שיגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש.

3. העדר אחריות 
3.1 כל תכני האתר וכן השירותים המוצעים בו, מובאים ומועמדים כפי שהם (AS IS) ובכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת אין האתר ו/או מפעיליו מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, לגבי (א) תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר לרבות שם המשתמש והסיסמא (ב) מוצר, תוכנה או שירות שהגישה אליו התבצעה באמצעות קישור מן האתר (ג) נזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. (ד) נזק אשר עשוי להיגרם נוכח בעיות בחיבור באינטרנט של המשתמש/הגולש באתר ו/או בשרתים התוכנה והחומרה באמצעותם פועל האתר.

4. פתיחת חשבון באתר כניסת מנוים וחשבון משתמש
4.1 האתר כולל איזור פרטי עבור מנויים שפתחו בו חשבון והונפק להם שם משתמש וסיסמא. לצורך פתיחת החשבון באתר תידרש ליתן את פרטייך המלאים והנכונים, ואין להשאיר פרטים שאינם נכונים ו/או נתונים שגויים אשר אינם מכילים את נתוניו האישים הנכונים של פותח החשבון.
4.2 הינך מצהיר כי אתה יודע שפתיחת החשבון שלא בהתאם לאמור בסעיף 4.1 תחשב  כהתחזות אשר הינה עבירה פלילית. 
4.3 השימוש בשם המשתמש והסיסמא שתונפק לך הינו אישי, הינך מצהיר כי לא תעביר בכל דרך שהיא ו/או תגלה ו/או תשתף ו/או תקשר ו/או תלווה ו/או תפרסם בכל דרך שהיא לרבות בערוצי האינטרנט השונים ובכל מדיה אחרת ו/או תיתן ו/או תמכור בתמורה ושלא בתמורה  את שם המשתמש והסיסמא שהונפקה לך וכי רק אתה תעשה בה שימוש.
4.4 האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ו/או ככל שלא תעמוד במי מתנאיי השימוש, למנוע ממך כניסה ו/או גישה לאתר ולאיזור הפרטי המצוי בו ו/או לשלול ו/או לאפס את שם המשתמש והסיסמא שלך כך שלא תוכל לעשות בהן שימוש. 

5. תכנים שמועלים על ידי משתמשים - פורום 
5.1 כחלק מהגלישה באתר קייימת לך האפשרות ליטול חלק בפורום המשתמשים באתר (להלן - "הפורום"), במסגרת הפורום תוכל להוסיף תכנים וכן לעיין בתכנים שהוספו על ידי משתמשים נוספים באתר (להלן – "תוכן משתמש"). 
5.2 כניסתך לפורום מהוה את הסכמתך לתנאי השימוש וההשתתפות בפורום תעשה בכפוף לתנאי השימוש.
5.3 השימוש וההשתתפות בפורום כפופים להוראות תנאי השימוש ולכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולהסרת כל ספק מובהר כי חל איסור להעלות תוכן משתמש אשר אינו מקיים את תנאי השימוש באתר לרבות סעיף 2 שלעיל על תתי סעיפיו.
5.4 בעת העלאת תוכן משתמש חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהעלאת תוכן המשתמש. האתר ו/או מפעיליו אינם נושאים בכל אחריות לתכני המשתמשים המופיעים בפורום ואינם מחויבים לבצע כל בדיקה ו/או לפקח על תכני המשתמשים. לפיכך אין האתר ו/או מפעיליו נושאים באחריות כלשהי לתוכן משתמש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור באמינותו, חוקיותו, מהימנותו, קבצים המצורפים אליו, השפעתם של קבצים אלה על מחשבים אחרים ולכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב אשר עשוים להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש  כלשהו בתוכן משתמש.
5.5 העלאת תוכן משתמש לאתר מהווה את הסכמתך להצגתו של התוכן באופן שבו כל צד שלישי יהיה רשאי לעשות כל שימוש בתוכן המשתמש.
5.6 האתר ו/או מפעיליו לא ישאו בכל אחריות למהימנותו של תוכן משתמש שיועלה לאתר. כל הסתמכות על תכני משתמש ופעולה על פיהם נעשים על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או מפעיליו.
5.7 האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, למנוע פרסום תוכן משתמש שנמסר לאתר לפרסום, מכל סיבה שהיא. כמו כן, האתר רשאי להסיר כל תוכן משתמש, אפילו אם כבר פורסם באתר, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

6. קישורים
6.1 באתר יופיעו קישורים אל מקורות מידע או משאבים אחרים לרבות בלוגים טיפים, ועדכונים שונים באשר לשיטת E-ZOO  המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט ושאינם מופעלים על ידי האתר אלא בידי גורמים אחרים (להלן - "האתרים החיצוניים"). קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. מובהר כי לאתר ו/או למפעיליו אין כל קשר לאתרים החיצוניים ו/או למפעילי האתרים החיצוניים או שליטה על האתרים החיצוניים ואין הם נושאים באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתרים חיצוניים אלה וכי הם אינם מתחייבים כי הקישורים לאתרים החיצוניים יהיו שלמים ותקינים. מובהר, כי אין בהכללת קישורים אלו באתר משום אישור לחומר המופיע באתרים החיצוניים למהימנותם ולאיכותם.
6.2 להסרת ספק, האתר ו/או מפעיליו אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים החיצוניים ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, כלפי האתר ו/או מפעיליו.

7. פרסום באתר
7.1 ייתכן כי באתר יופיעו מפעם לפעם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או שמטרתם להציע שירותים שונים ומגוונים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעות לרכישת מוצרים, שירותים וכיו"ב (להלן – "תוכן שיווקי").
7.2 אין לאתר ו/או למפעיליו כל אחריות בנוגע לתוכן השיווקי המתפרסם באתר, לרבות למהימנותו. יודגש, כי אין בפרסום תוכן שיווקי באתר כשלעצמו כדי לעודד או להמליץ על רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באמצעות התוכן השיווקי והאחריות הבלעדית לתוכן השיווקי הינה על מפרסמי התוכן כאמור.
7.3 הסתמכותך על תוכן שיווקי המוצג או המפורסם באתר ו/או באתרים החיצוניים נעשית על פי שיקול דעתך ועל אחריותך.

8. פרטיות המשתמשים
8.1 כיוון  שהשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותם של האתר ו/או מפעיליו להבטיח באופן מוחלט חסינות מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם. לפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מפעיליו בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.
8.2 הפרטים המוזנים עם פתיחת חשבון באתר על ידך, ישמרו על ידי האתר ומפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעשות שימוש בפרטים אשר יוזנו לצרכים שונים ו/או לצורכי ביצוע שיפורים לרבות צרכים סטטיסטיים. מובהר, כי במסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלך ובמסירת מספר הטלפון שלך, אתה מסכים כי יצרו עימך קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון אשר מסרת וישלחו אליך, מעת לעת, עדכונים ופרסומים (לרבות מסרונים הודעות סמס-sms) בקשר לתוכנית לימוד האנגלית של E-ZOO ולחוג הלימוד הספציפי בו אתה מצוי. עוד מובהר, כי תהיה רשאי, לבקש את מחיקת פרטיך מרשימת התפוצה של האתר בכל עת וזאת באמצעות, מילוי טופס הסרה מרשימת תפוצה והעברתו אלינו ו/או מילוי פרטי בקשתך בקישור "הסרה מרשימת תפוצה" המצורף להודעות הדואר האלקטרוני שישלחו אליך.
8.3 מפעילי האתר לא יעבירו את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:
8.3.1 אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
8.3.2 אם התקבל בידי האתר ו/או מפעיליו צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
8.3.3 בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בינך לבין האתר ו/או מפעיליו.
8.3.4 לצורך שמירה והגנה על זכויות הקניין של האתר ו/או מפעיליו.
8.3.5 במידה והאתר ימזג או יארגן את פעולתו במסגרת תאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד את פרטי המשתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש.
8.4 עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הינך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי והינך רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לך שירות מהיר ויעיל, ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

9. זכויות יוצרים
9.1 חל איסור על המשתמש באתר להכניס שינויים, לפרסם, להציג בפומבי, להעתיק, , להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא קבלת הסכמה, מראש ובכתב, של מפעילי האתר.
9.2 תכני האתר, לרבות אך מבלי לגרוע, זכויות היוצרים, מאגרי המידע, פטנטים, סימני המסחר, והידע הינם קניינם של האתר ויוצריו ומוגנים על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

10. הדין החל ותנית שיפוט
השימוש באתר ותנאי השימוש כפופים לדין הישראלי בלבד, סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע או הקשר בשימוש באתר ו/או פרשנותם של תנאי השימוש נתונה לביתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.
  info.englishzoo@gmail.com       077-3203410     08-9204920  
דף הבית  |   אודות  |   השיטה  |   משחקים  |   גלריה  |   כניסה למנויים  |   חדשות  | תנאי שימוש  |  צור קשר  
טואול - בניית אתרים באינטרנט